سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجتبی هداوند – مسئول بخش صادرات خاور،شرکت ایران خودرو
سید علیرضا رویین تن – کارشناس بازرگانی صادرات خاور،شرکت ایران خودرو
غلامرضا مهدیزاده – مدیریت صادرات خاور،شرکت ایران خودرو

چکیده:

این مقاله به بررسی ارتباط مدیریت نواوری و مدیریت کیفیت جامع خواهد پرداخت همانطور که میدانیم بحثهای بسیارمتعدد و ضدونقیضی درارتباط با رابطه این دو مولفه مدیریتی با یکدیگر صورت گرفته است بدین منظور این مقاله سعی دارد تا با ایجاد یک مدل مفهومی به بررسی و تایید رابطه معنادار مدیریت کیفیت جامع برمدیریت نوآوری بپردازد براین اساس نظرات موافق و مخالف درحوزه ارتباط کیفیت و نوآوری مورد بررسی قرارگرفته است دراین مقاله ابعاد نوآوری درچهارحوزه محصول فرایند جایگاه و الگو مورد بررسی قرارخواهد گرفت براساس این تحقیق و با پذیرش چندبعدی بودن مدلهای مدیریت جامع کیفیت میتوان بیان کرد که مولفه های مدیریت جامع کیفیت درسازمانهای ارگانیک به شدت نقش حمایت کننده و مثبت درنوآوری ایفا می کنند و ایندرحالی است که درسازمان های مکانیک این تاثیر به مراتب کمتر وحتی میتوان گفت به نوعی بازدارنده است ازسوی دیگر از میان مولفه های مدیریت جامع کیفیت نقش سه عامل تمرک زبرمشتری بهبود مسترم و همچنین کارگروهی توانمندسازی و وابستگی درایجاد نوآوری به شدت حمایت کننده و مثبت تلقی گردید.