سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه رحیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بیابانزدایی پردیس کشاورزی و
محمد جعفری – استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کاظم نصرتی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر نظری سامانی – استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات کیفیت خاک در شناسایی اثرات مدیریت های مختلف در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی از جمله تخریب مرتع و جنگل ها و احیای اراضی از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به اراضی زراعی و باغ بر برخی از خصوصیات شیمیایی در منطقه شهریار، صورت گرفت. بدین منظور از ۶ کاربری اراضی مرتع(طبیعی،قرق،تحت چرا)و کشاورزی(باغ پسته،زراعت یونجه و زراعت گندم) که در مجاورت هم قرار داشتند، نمونه برداری به روش تصادفی – سیستماتیک از دو عمق - و - سانتی متری انجام شد و خصوصیاتEC و pH ، ماده آلی، ازت کل، فسفر، پتاسیم، سدیم و نسبت سدیم جذبی اندازه گیری شد. تحلیل آماری نشان داد کلیه خصوصیات به غیر از فسفر در عمق ۱۵-۰ و فسفر و پتاسیم در عمق ۳۰-۱۵ سانتی متری در کاربری های مختلف معنی دار می باشند. تغییر کاربری مرتع به اراضی زراعی و باغ موجب افزایش هدایت الکتریکی، سدیم، نسبت سدیم جذبی، کربن آلی، ازت کل، فسفر و کاهش اسیدیته و پتاسیم خاک شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر کاربری اراضی باید بر پایه شناخت کلیه پدیده های حاکم بر آن صورت گیرد تا کاهش کیفیت خاک پدیدار نگردد.