سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مهدی زاده کوزری – دانش آموخته مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
مهدی قربانی بیرگانی –
محمدحسین دیبایی –

چکیده:

با گذاشتن بخشی از پوشش بقایا بر روی سطح خاک با استفاده از روش های کم خاک ورزی ضمن کاهش زمان عملیات می توان از مزایای متعدد حفظ بقایا شامل افزایش تخلخل، محافظت در برابر فرسایش آبی و بادی، کاهش مقدار تبخیر آب نیز بهره برداری نمود. برای رسیدن به اهداف ذکر شده ، این تحقیق در سال زراعی ( ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان انجام شد . در این طرح یک تیمار در قالب روش خاک ورزی متداول منطقه و بقیه در قالب روش های کم خاک ورزی با توجه به ادوات و ماشین های کشاورزی در اختیار کشاورزان انتخاب گردید که تیمارهای خاک ورزی عبارتند از : ۱- گاو آهن برگردان دار + دیسک سبک(روش متداول منطقه)، ۲- گاو آهن قلمی + دیسک سبک، ۳- دیسک سنگین + رتیواتور و -۴ دو بار دیسک سنگین عمود بر هم در نظر گرفته شد و این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که روش های خاک ورزی تاثیر معنی داری بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع نداشت. همچنین روش های خاک ورزی بر جرم مخصوص ظاهری خاک، میانگین قطر وزنی خاکدانه ها، برگردان شدن خاک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و ظرفیت موثر مزرعه ای اثر معنی داری داشته است