سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مهدی زاده کوزری – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمد قاسمی نژاد – مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خوزستان
مهدی قربانی بیرگانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین دیبایی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

با گذاشتن بخشی از پوشش بقایا برروی سطح خاک با استفاده از روشهای کم خاک ورزی ضمن کاهش زمان عملیات می توان از مزایای متعدد جهت حفظ بقایا شامل افزایش تخلخل محافظت در برابر فرسایش آبی و بادی کاهش مقدار تبخیر آب نیز بهره برداری نمود. برای رسیدن به این اهداف ذکر شده این تحقیق در سال زراعی ۸۸-۸۷ در شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان انجام شد دراین طرح یک تیمار در قالب روش خاکورزی متداول منطقه و بقیه در قالب روشهای کم خاک ورزی با توجه به ادوات و ماشین های کشاورزی دراختیار کشاورزان انتخاب گردید که تیمارهای خاک ورزی عبارتنداز: گاو آهن برگردان دار+ دیسک سبک روش متداول منطقه، ۲- گاو آهن قلمی + دیسک سبک ، ۳- دیسک سنگین + رتیواتور و ۴- دوبار دیسک سنگین عمود برهم در نظر گرفته شد و این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید نتایج نشان داد که روشهای خاک ورزی تاثیر معنی دار ی بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع نداشت.