سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
حسین رضایی دولت آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
فائزه کرمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش به عنوان یکیاز عوامل کلیدی استراتژیک برای همه سازمان ها درمحیط رقابتی کنونی مطرح می باشد از سوی دیگر مدیریت دانش عامل کلیدی و مهم در اجرای موفق سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری است به همین دلیل دراین مقاله به شناسایی عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته می شود از جمله مهمترین این عوامل می توان به مدیریت دانش اشاره کرد که دراجرای موفق سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری حائز اهمیت فراوان می باشد سایر عوامل موثر براین امر عبارتندا ز عوامل سازمانی، تکنولوژی، تجارب در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری محوری می باشد عوامل سازیمان شامل عوامل مهمی همچون ساختار سازمانی، تخصیص منابع و منابع انسانی و فرهنگی سازمانی می باشد به نظر می رسد دو عامل اخیردرعوامل سازمانی از سایر عوامل مذکور مهمتر می باشد