سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

بهارک شیرزادکبریا – استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علی قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

این تحقق به بررسی تاثیر مدیریت دانش برخلاقیت و اثربخشی معلمان راهنمایی شهرستان آمل از دیدگاه مدیران می پردازد روش تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی است روش جمع آ وری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بود که جهت تعیین اعتبار پرسشنامه ها توسط تعدادی از اساتیددانشگاه و مدیران اجرایی مسلط به موضوع تایید شد و تعیین مقدار پایایی در یک نمونه ۳۰ تایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS مدیریت دانش ۹۲% و خلاقیت ۸۶% و اثربخشی ۹۱% بدست آمده است جامعه آماری این تحقیق ۱۲۰ نفر از مدیران راهنمایی شهرستان آمل می باشند اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و ت حلیل قرارگرفت و نتایج زیر حاصل شد بین کشف دانش با خلاقیت و اثربخشی معلمان رابطه معنادار وجود دارد بین مشارکتدر دانش با خلاقیت ارتباط معنادار وجود ندارد اما بین مشارکت در دانش و اثربخشی ارتباط معنادار وجود دارد بین سازماندهی دانش با خلاقیت و اثربخشی ارتباط معنی دار وجود دارد بین کاربر دانش با خلاقیت و اثربخشی معلمان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بین ارزیابی عملکرد دانش با خلاقیت و اثربخشی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد