سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا
محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ج
حسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ج

چکیده:

چغندرقند از محصولات زراعی مهم کشور بوده و سطح زیرکشت آن حدود ۱۷۸ هزار هکتار برآورد شده است. به منظور بررسی تأثیر زیرشکن زنی و دور آبیاری بر عملکرد چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی۸۸-۸۷ شهرستان دزفول در استان خوزستان انجام شد. در این تحقیق از دو روش خاک ورزی شامل : ۱)خاک ورزی مرسوم با گاوآهن برگرداندار به عمق۲۵-۲۰ سانتیمتر، ۲) خا ک ورزی مرسوم به همراه زیرشکن زنی به عمق ۴۰-۳۵ سانتیمتر و سه دور آبیاری، شامل ۳ و ۶و ۹ روز یکبار آبیاری استفاده شد, بگونه ای که حجم آب آبیاری در انتهای فصل زراعی در هر سه تیمار آبیاری تقریبا یکسان بود. این تحقیق بصورت طرح آماری کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار (روش خاک ورزی به عنوان فاکتور اصلی و دور آبیاری به عنوان فاکتور فرعی) اجرا شد. در زمان برداشت عملکرد و برخی از فاکتورهای کمی و کیفی چغندرقند شامل اندازه ریشه و وزن هر ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تاثیر زیرشکنی بر عملکرد چغندرقند معنیدار بوده و میزان عملکرد محصول را ۱۲ درصد افزایش داده است. اثر دور آبیاری بر عملکرد چغندرقند در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد و تیمار سه روز یکبار آبیاری، نسبت به بقیه دورهای آبیاری برتری نشان داد. بنابراین براساس نتایج حاصله، در چغندرقند خاک ورزی در عمق بیش از عمق لایه سطحی ( ۴-۳۵ سانتیمتر)، در شرایط مشابه با آزمایش حاضر مورد نیاز می باشد.