سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
رضا میری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

چغندرقند از محصولات زراعی مهم کشور بوده و سطح زیرکشت آن حدود ۱۷۸ هزار هکتار برآورد شده است به منظور بررسی تاثیر زیرشکن زنی و دور آبیاری برعملکرد چغندر قند آزمایشی در سال ۸۸-۸۷ شهرستان دزفول در استان خوزستان انجام شد در این تحقیق از دو روش خاک ورزی شامل خاکورزی مرسوم با گاو آهن برگردان دار به عمق ۲۵-۲۰ سانتی متر ، خاک ورزی مرسوم به همراه زیرشکن زنی به عمق ۴۰-۳۵ سانتی متر و سه دور آبیاری شامل ۳ ، ۶ و ۹ روز یکبار آبیاری استفاده شد بگونه ای که حجم آب آبیاری در انتهای فصل زراعی در هر سه تیمار آبیاری تقریبا یکسان بود این تحقیق بصورت طرح اماری کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهایکامل تصادفی در سه تکرار روش خاک ورزی به عنوان فاکتور اصلی و دور آبیاری به عنوان فاکتور فرعی اجرا شد. در زمان برداشت عملکرد و برخی از فاکتورهای کمی و کیفی چغندر قند شامل اندازه ریشه و وزن هر ریشه اندازه گیری شد.