سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسن مرتضوی بنی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حسن اصغری – کارشناس مسئول زراعت و باغبانی
نجمه احمدپوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
منصور بهروزی لار – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

تاثیر سه نوع خاک ورزی بامقایسه سه مدیریت بقایای گیاهی پس از برداشت گندم در اصفهان به منظور بررسی عملکرد ذرت در سال زراعی ۸۸-۸۹ موردم طالعه قرارگرفت سه تیمار خاک ورزی شده شامل شخم با گاوآ]ن برگردندار به عمق ۲۵ سانتی متر + دیسک و خراش خاک با رتیواتر به عمق ۰-۱۰ سانتی و کاشت مستقیم با ماشین ردیف کار مرسوم کاشت مخصوص بی خاک ورزی که سه فاکتور حفظ بقایا سوزاندن بقایا و حذف بقایا اعمال گردید. دراین آزمایش شاخص هایی نظیر فواصل بین بوته ای عملکرد و اجزای آن اندازه گیری شد از سه عمق خاک برای اندازه گیری درصد رطوبت و مواد آلی نمونه برداری موجود انجام شد دراندازه گیری مواد الی خاک از عمقهای مختلف میزان مواد دردوروش نگهداری و مدفونکردن بقایا برابر ۱۲-۸ درصد نسبت به سوزاندن بقایا افزایش نشان داد همچنین نتایج حاکی از آن بود که تولید ذرت علوفه ای تحت مدیریت بی خاکورزی و کم خاک ورزی بدون هیچ تاثی رمنفی برعملکرد محصول امکان پذیر می باشد و نیز تفاوت معنی داری درتیمارهای خاک ورزی شده مشاهده نشد با دستیابی به تعداد بوته مطلوب در واحد سطح می توان گفت تولید ذرت علوفه ای تحت مدیریت بی خاک ورزی و کم خاک ورزی بدون تاثیر منفی برعملکرد محصول امکان پذیر می باشد.