سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی عبدزاده گوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدسجاد میرجاویدکار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد غلاف و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی، این تحقیق به صورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استانگیلان در سال زراعی ۱۳۸۸ انجام گرفت. مدیریت های آبیاری با دورهای ۱۲،۶ ۱۸ روز و بدون آبیاری به عنوان عامل اصلی، و تیمارهای کود نیتروژن با مقادیر ۰ ۶۰ ،۳۰ ۹۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت آبیاری بر عملکرد غلاف، سرعت رشد محصول و سرعت رشد غلاف در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد اما بر ضریب تسهیم غلاف معنی دار نشد. تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد غلاف، سرعت رشد محصول، سرعت رشد غلاف و ضریب تسهیم غلاف در سطح احتمال ۱ درصد، معنی دار شد. اثر متقابل در ضریب تسهیم غلاف بی معنی و در سایر پارامترها در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار گردید. بیشترین مقدار عملکرد عملکرد غلاف در مدیریت آبیاری ۶ روز و تیمار کودی ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با ۴۲۲۹ کیلوگرم در هکتار به دست آمد