سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم تقی زاده لاکانی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ناصر دواتگر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مسعود اصفهانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور مقایسه دوره های آبیاری و مقادیرمختلف کود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ برنج رقم هاشمی ازمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به اجرا گذاشته شد اثر چهار دور آبیاری غرقاب دائم و ۵ ، ۱۰ و ۱۵ روز پس از ناپدید شدن اب ازسطح مزرعه و سه سطح کود نیتروژن صفر، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم درهکتار با ازمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرارگرفت . نتایج نشان داد که تاثیر دورهای مختلف آبیاری و نیتروژن برعملکرد غیرمعنی دار همچنین بیشترین مقدار عملکرد دانه برنج از تیمار غرقاب دایم و نیتروژن ۹۰ کیلوگرم درهکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با تیمار ۱۰ روز یکبار آبیاری و نیتروژن ۶۰ کیلوگرم در هکتار نداشت