سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم تقی زاده لاکانی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ناصر دواتگر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مسعود اصفهانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور مقایسه دورهای آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن برعملکرد، و شاخص سطح برگ برنج رقم هاشمی، آزمایشی در سال زراعی۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به اجرا گذاشته شد. اثر چهار دور آبیاری (غرقاب دائم و۵، ۱۰ و ۱۵) روز پس از ناپدید شدن آب از سطح مزرعه و سه سطح کود نیتروژن (صفر،۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار) با آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد تاثیر دورهای مختلف آبیاری و نیتروژن برعملکرد، غیر معنی دار همچنین بیشترین مقدار عملکرد دانه برنج از تیمار غرقاب دایم و نیتروژن۹۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با تیمار۱۰ روز یکبار آبیاری و نیتروژن۶۰ کیلوگرم در هکتار نداشت. بنابراین به نظر می رسد که با اعمال آبیاری متناوب برنج به صورت ده روز یکبار و با مصرف کمتر کود نیتروژن (۶۰ کیلوگرم در هکتار) می توان بدون کاهش معنی دار عملکرد، در مصرف آب و کود نیتروژن صرفه جویی به عمل آورد . همچنین افزایش مصرف نیتروژن باعث افزایش مقادیر شاخص سطح برگ شد. اما بین مقادیر این شاخص ها در تیمارهای غرقاب دائم و آبیاری۱۰ روز یک بار تفاوتی مشاهد ه نشد