سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی نیکوروش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تحلیل غیرخطی سازه ها به منظور پیش بینی رفتار سازه و ارزیابی آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درسال های اخیر، مدل سازی رفتار غیرخطی سازه ها با استفاده از روش اجزاءمحدود به طور قابل توجهی توسعه یافته است که صحت نتایج اینمدل های عددی در گرو مد لسازی صحیح رفتار مصالح می باشد. در عضو بت نمسلح، بتن تر کخورده در فاصله بین دو ترک، تغییر طول میلگرد رامقید کرده و باعث می شود میلگرد واقع در عضو بتنی نسبت به میلگرد تنها، کرنش کمتری از خود نشان دهد. این پدیده که سخ تشدگی کششی بتن نام دارد، موجب کاهش عرض ترک می شود و همچنین موضعی شدن ترک ها در عضو بتنی را به تعویق می اندازد که باعث افزایش ظرفیت وشکل پذیری عضو می گردد. در این مقاله تیرهای بتنی تحت اثر لنگر خمشی و لنگر پیچشی مدل سازی شده و تاثیر پدیده سخت شدگی کششی بااستفاده از مد لهای مختلف ارائه شده، بر تیرهای با مقدار میلگرد مختلف بررسی می شود. همچنین تاثیر مدل های ارائه شده برای رفتار متوسط میلگرد در نمونه ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که سخ تشدگی کششی تاثیر زیادی بر ظرفیت و شکل پذیری تیرهای تحت اثر لنگر پیچشی و خمشی با مقدار میلگرد کم دارد. همچنین مد لهای رفتار متوسط میلگرد، تأثیر زیادی بر پاسخ نمونه های تحت اثر لنگر خمشی نشان می دهد.