سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا نور محمدی – گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر،دانشگاه یزد،یزد
سمیه بخشایی – گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر،دانشگاه الزهرا،تهران
شهرام خدیوی – گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران
فضل الله ادیب نیا – گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر،دانشگاه یزد،یزد

چکیده:

هم ترازی لغوی درترجمه ماشینی آماری یک مفهومکلیدی محسوب میشود دراغلب پژوهشها رابطه بین کیفیت هم ترازی و کیفیت ترجمه رابطه ای مستقیم گزارش شده است دراین مقاله سعی بر ان است که همبستگی بین کیفیت هم ترازی ماشینی و کیفیت ترجمه به ازای جفت زبان فاررسی – انگلیسی بررسی گردد. همچنین روشی برای سنجش کیفیت هم ترازی خودکار ارایه شده است که البته تعمیمی برمعادله استاندارد F-measure است قابل ذکر است تمام آزمایشات انجام شده دراین مقاله با استفاده از یک مجموعه کوچک هم ترازی دستی ت حت عنوان مجموعه ی هم ترازی مرجع که از طریق قضاوتهای انسانی ساخته شده صورت گرفته است درانتها نشان داده خواهد شد که با کمک گرفتن از این مجموعه کوچک هم ترازی دستی ما می توانیم کیفیت سیستم ترجم ماشینی را بهبود ببخشیم