سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شعبانلو – دکتری هیدرولوژی ومنابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سیداحمد طبایی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی

چکیده:

هدف ازاین پژوهش مقایسه تاثیر مدلهای مختلف نقوذ آب در خاک برمیزان سیل تولیدی حوضه آبریز استان گلستان است دراین راستا با استفاده ازمدل هیدرولوژیکی HEC – HMS که نرم افزاری است برای شبیه سازی پدیده بارش – رواناب ارایه شده است این مقایسه صورت گرفت. پس از گرداوری داده های مربوط به بارش و رواناب در حوضه آبریز استان گلستان و ترسیم مدلهای حوضه برمبنای نقشه های جغرافیایی و هیدرولوژیکی حوضه این داده ها به همراه مدلهای هواشناسی و مشخصه های کنترل این حوضه به HEC – HMS معرفی گردید سپس با تغییر مدلهای نفوذ که عبارتند از روش سازمان حفاظت خاک امریکا تلفات اولیه و نرخ ثابت تلفات گرین و امپت و کمبود اولیه و نرخ ثابت تلفات به صورت جداگانه پدیده بارش رواناب در حوضه ابریز استان گلستان شبیه سازی شد و نتایج حاصل از این شبیه سازی با هریک از مدلهای نفوذ یاد شده با هم مقایسه گردید.