سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی کافی – استادیار،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه سمنان
ابوالفضل رادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه سمنان

چکیده:

با توجه به اهمیت دستگاه پله در هنگام وقوع زلزله و بعد از آن جهت تخلیه ساکنین ، توقع خرابی های کمتری در المان های دستگاه پله نسبت به سایر المان ها می رود. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارPERFORM 3D و انجام آنالیز استاتیکی غیرخطی به بررسی رفتار غیر خطی سازه ۵ طبقه فولادی قاب خمشی، با درنظرگرفتن المان های شمشیری پرداخته شده است.برای مدلسازی رفتار غیر خطی اعضا از جداول دستور العمل بهسازی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهددر المان های شمشیری دستگاه پله ، قبل از المان های اصلی سازه مفاصل پلاستیک تشکیل شده است که علت این امر رامیتوان عدم در نظرگیری بارهای جانبی در طراحی این المان ها دانست.در ادامه به بررسی منحنی های ظرفیت سازه و انرژی استهلاکی ناشی از رفتار غیر خطی المان ها و نقطه عملکرد سازه (محل تقاطع طیف ظرفیت و طیف تقاضا)در دو حالت با در نظرگیری المان های پله و بدون در نظرگرفتن آن در مدلسازی پرداخته شده است و با توجه به خروجی ها ، نتایج کاربردی ازاین مقایسه حاصل شده است.