سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب یار محمودی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه زراعت
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی گروه زراعت اراک
مریم خیر خواه – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی گروه زراعت ارسنجان

چکیده:

این ازمایش به صورت کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کاربرد هورمون جیبرلین به میزان ۲۰ ppm، اکسین به میزان ۵ ppm و آب مقطر که طی سه دوره زمانی صفر ( فقط برای شاهد بذر خشک)، ۱۲ و ۲۴ ساعت خیسانده شدند. نتایج نشان داد در همه صفات مورد بررسی جیبرلین اثر موثر و معنی داری بر روی خصوصیات جوانه زنی نسبت به هورمون اکسین داشت. در این بررسی افزایش مدت زمان پیش تیمار در تیمارهای جیبرلین و آب دارای اثر مثبت ولی در مورد هورمون اکسین دارای اثر منفی بر خصوصیات جوانه زنی می باشد.