سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیامک عزیزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج
قاسم توحیدلو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آیدین حمیدی – استادیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

جهت ارزیاتی تاثیر مدت زمان پرایمینگ تا غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر بر ویژگی های کیفی بذر سویا آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار روی بذور سویای رقم L17 در موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج انجام گرفت. در این ازمایش دو عامل غلظت جیبرلیک اسید که شامل ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۳ و ۰/۴ و ۰/۵ و ۰/۶ میلی مولار و تیمار اب مقطر (هیدرو پرایمینگ) و همچنین مدت زمان قرار گرفتن بذور در محلول پرایمینگ (جیبرلیک اسید) که شامب سه و شش ساعت بودند مورد بررسی قرار گرفتند و به دلیل وجود تیمار بدون پرایمینگ و در نتیجه بدون زمان پرایمینگ به عنوان شاهد، از طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که مدت زمان سه ساعت پرایمینگ با جیبرلیک اسید نسبت ساعت برتری داشته است. غلظت ۰/۲ مییل مولار باافزایش صفاتی همچون طول گیاهچه (۲۴%) و طول ریشه چه (۳۳%) و غلظت ۰/۳ میلی مولار نیز با افزایش صفانی همچون وزن تر گیاهچه (۴۵%) و وزن تر ساقه چه (۲۹%)، باعث بهبود ویژگی هی کیفی بذر سویا شدند.