سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک عزیزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج
قاسم توحیدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آیدین حمیدی – استادیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

جهت ارزیابی تاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف کینتین بر ویژگی های کیفی بذر سویا آزمایشی به صورت طرح کاملا در موسسه ثبت و گواهی بذر ونهال کرج انجام گرفت. در این آزمایش دو عامل L تصادفی با سه تکرار روی بذور سویای رقم ۱۷ ۰ میلی مولار و تیمار آب مقطر(هیدروپرایمینگ) و هم چنین مدت زمان قرار /۶ ،۰/۵ ،۰/۴ ،۰/۳ ،۰/۲ ،۰/ غلظت کینتین که شامل ۱ گرفتن بذور در محلول پرایمینگ (کینتین) که شامل سه و شش ساعت بودند مورد بررسی قرار گرفتند و به دلیل وجود تیمار بدون پرایمینگ و در نتیجه بدون زمان پرایمینگ به عنوان شاهد، از طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که مدت ۰ میلی مولار با بهبود صفاتی همچون گیاهچه / زمان سه ساعت پرایمینگ با کینتین نسبت به شش ساعت برتری داشته است و غلظت ۳ نرمال، طول گیاهچه، طول ریشه چه ، وزن خشک ریشه چه و وزن تر گیاهچه و ریشه چه، شاخص طولی و شاخص وزنی بنیه گیاهچه بیشترین تاثیر مثبت را در بهبود ویژگی های کیفی مربوط به جوانه زنی بذر سویا داشت.