سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حبیب الله میرزایی – دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی گرگان
علی رضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
امان محمدضیایی فر – استادیار

چکیده:

درصنعت مالت سازی ازغلات مختلفی مانند جو گندم سورگوم ارزن، تریتیکاله استفاده می گردد اما به دلیل وجود ترکیب شیمیایی خاص تغییرات مطلوب طی جوانه زنی و وجود پوسته که نقش حفاظت از جوانه را طی حمل و نقل به عهده دارد جو از امتیاز بالاتری نسبت به سایرغلات برخوردار است دراین تحقیق تاثیر واریته مدت زمان خیساندن و جوانه زنی برPH عصاره مالت با استفاده از طرح کاملا تصادفی و برای دانه هایمالت حاصل با استفاده از طرح کاملا تصادفی درقالب آزمایشات فاکتوریل ۳×۳×۲ با دو سطح لاین جو سه سطه مدت زمان خیاسندن و سه سطح مدت زمان جوانه زنی بررسی گردید نتایج نشان داد که لاین ۸۸ ۱۷ EBYT- ازنظرPH عصاره ۱/۰۷ درصد بیشتر از لاین ۲۰ بود با افزایش مدت زمان خیساندن از ۲۴ تا ۴۸ ساعت PHعصاره با اختلاف معنی داری از ۶/۱۲به ۶ کاهش یافت