سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر داور فروزنده شهرکی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان باشگاه پژو
غلامرضا قلمکاری – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان باشگاه پژو
اکبر پیرستانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان باشگاه پژو
محمد مهره کش – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از مخمر سلنیوم در دوره انتقالی گاوهای هلشتاین بر روی برخی فراسنجه های خونی(اوره، هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول های سفید و قرمز ) گوساله های تازه متولد شده آنها صورت گرفت. بدین منظور ۴۰ رأس گاو شیری انتظار زایش نژاد هلشتاین در ۳ هفته قبل از زایمان در قالب یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی به دو گروه ۲۰ راسی تقسیم شدند: : گروه شاهد با جیره فاقد مخمر سلنیوم و گروه آزمایش با جیره ی حاوی ۳۰۰ میلی گرم مخمر سلنیوم در هرکیلوگرم ماده خشک جیره در هر روز به ازای هر رأس گاو تغذیه شدند. بعد از زایش، گوساله های گروه آزمایش به دو گروه ۱۰ راسی تقسیم شده که یکی از گروه ها از جیره فاقد مخمر سلنیوم تغذیه (ت م یار ۱) و گروه دیگر تا ۸ هفتگی مخمر سلنیوم را ه ب مقدار ۳۰۰ میلی گرم در هر کیلوگرم ماده خشک جیره مصرفی در روز تغذیه شدند (تیمار ۲). در گروه شاهد، یکی از گروه ها تا ۸ هفتگی مخمر سلنیوم را به همان میزان دریافت نمودند (تیمار ۳) و گروه دیگر با جیره فاقد مخمر سلنیو م تغذیه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در ۲۴ ساعت پس از تولد مقدار اوره سرم گوساله هایی که مادران آنها مخمرسلنیوم دریافت کرده بودند بیشتر از آنهایی بود که مخمرسلنیوم دریافت نکرده بودند (۰/۰۵>P) ولی در ۵۶ روزگی اختلاف معنی داری وجود نداشت. استفاده از مخمر سلنیوم، تأثیر معنی داری بر روی هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول های قرمز نداشت (۰/۰۵<P) ولی از نظر تعداد گلبول های سفید، اختلاف بین تیمارهای آزمایشی معنی دار بود (۰/۰۵>P) بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت که استفاده از مخمر سلنیوم در گوساله های تا زه متولد شده با افزایش دادن تعداد گلبول های سفید می تواند فعالیت سیستم ایمنی را بهبود دهد.