سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه شکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
رضا درویش زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای بررسی اثر شوری آب روی گیاه چه خلر یک ازمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت تیمارهای آزمایش بصورت ۲ سطح آب مغناطیسی آب مغناطیسی وآب غیرمغناطیسی و ۵ غلظت کلرید سدیم صفر، ۲و۴و۶و۸ دسی زیمنس برمتر مرتب شدند نتایج نشان داد که اثر آب مغناطیس شده روی درصد جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و اثر غلظت نمک روی طول ریشه چه و ساقه چه و اثر متقابل بین غلظت نمک و مگنت دار کردن روی وزن تر ساقه چه و ریشه چه نسبت وزن تر ریشه چه به ساقه چه وزن خشک ریشه چه وزن خشک ساقه چه نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه معنی دار شد. مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی ۴۸٫۶۰ درصد طول ریشه چه ۱٫۸۷ سانتی متر و طول ساقه چه ۲٫۰۵ سانتی متر در آب مغناطیس شده بدست آمد.