سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا پورعباس خیاوی – کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
بهزاد شیخ زاده خیاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری
عارف خیرجوساربانلار – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی با کودهای فسفات آمونیوم، گوگرد، اسید فسفریک و اثرات متقابل آنها هرکدام درسه سطح برروی میزان اسانس ریحان سیاه آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مشگین شهر انجام گردید نتایج این آزمایش نشان دادکه اثر هریک از تیمارها و همچنین اثرات متقابل آنها برروی میزان اسانس درسطح یک درصد اختلاف معنی داری را نشان دادند همچنین بیشترین میزان اسانس دراثر متقابل گوگرد ۵% اسید فسفریک ۱۰ درصد دی فسفات آمونیوم ۵درصد به میزان ۰/۷درصد بدست آمد و کمترین میزان اسانس تیمار در اثر متقابل گوگرد ۲/۵ درصد اسید فسفریک ۰/۵ درصد و دی فسفات آمونیوم ۱۰ درصد به میزان ۰/۲۷ درصد بدست آمد ونتیجه این که استفاده ازدرصدهای مختلف محلول پاشی توسط کودهای گوگرد، اسید فسفریک و دی فسفات آمونیوم و اثرات متقابل آنها درافزایش میزان اسانس ریحان موثر بود.