سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمد جواد آروین – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سرچشمه پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طالبی Cucumis melo L یکی از گیاهان خانواده کدوئیان است که پتاسیم در فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعدد آن دخالت دارد. این عنصر برای رشد رویشی ، بهبود عملکرد کیفیت محصول نقش اساسی دارد. پتاسیم از طریق کنترل باز و بسته شدن روزنه ها و تعرق باعث بهبود مقاومت گیاه به تنش ها می شود. کلسیم نیز نقش اساسی در کارکرد غشاء های سلولی و جلوگیری از اسیب آن و تراوش های سلولی دارد . در این تحقیق تاثیر دو سطح کلسیم (۰ و ۲۰ پی پی ام) و سه سطح پتاسیم ( ۰ ، ۲ و ۴ در هزار ) بصورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی طی یک ازمایش مزرعه ای بر روی دو رقم طالبی ( آناناسی و شاهپسندی) مورد مطالعه قرار گرفت.در طی ازمایش مقدار نسبی اب و نشت یونی برگ ، تعداد میوه در بوته ، طول ، قطر و عملکرد نهایی میوه اندازه گیری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد کلسیم تعداد میوه در بوته را در ارقام آناناسی و شاهپسندی به ترتیب ۱۸ و ۲۹ درصد افزایش داد. کاربرد پتاسیم در غلظت های ۲ و ۴ در هزار نیز تعداد میوه بر بوته را در رقم شاهپندی به ترتیب۱۸ درصد و ۷۱ درصد نسبت به شاهد افزایش داد. استفاده از پتاسیم ۲ و ۴ در هزار محتوی نسبی آب برگ را نیز در هر دو رقم ۱۵ و ۲۰ درصد افزایش دادند. کاربرد توام پتاسیم ۲ و ۴ در هزار کلسیم به ترتیب سبب افزایش ۲۶ و ۳۱ درصدی محتوی اب نسبی در مقایسه با شاهد شد. تیمارهای پتاسیم ۲ در هزار ، ۴ در هزار ، مخلوط پتاسیم ۲ در هزار با کلسیم و پتاسیم ۴ در هزار با کلسیم مقدار ترکیب را به ترتیب ۳۶ ، ۴۰ ، ۲۳/۷ و ۲۳ درصد نسبت به شاهد افزایش داد.