سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام نوروزی – کارشناس ارشد زراعت
پریسا خلیق خیاوی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
فرزاد جلیلی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

انتخاب تاریخ کاشت مناسب همراه با بهترین مرحله از محلول پاشی نیتروژن می تواند باعث ارتقا کمیت و کیفیت کلزا گردد به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی نیتروژن و تاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه آزمایشی درمرکز تحقیقات کشاروزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی واقع در شهرستان ارومیه طی سال زراعی ۸۹-۸۸ انجام شد آزمایش بصورت طرح اسپلیت پلات برپایه بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور در ۳ تکرار انجام شد محلول پاشی با کود اوره به عنوان فاکتور اصلی در ۳ سطح ساقه رفتن خورجین دهی و شاهد عدم محلول پاشی کود نیتروژن و تاریخ کاشت به عنوان فاکتور فرعی در ۴ سطح ۳۰، ۲۰و۱۰ شهریور ماه و ۱۰ مهرماه درنظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان دادکه تاریخ کاشت دارای تاثیر معنی داری روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه شامل تعداد خورجین دربوته تعداد دانهدر خورجین وزن هزاردانه تعداد انشعاب دربوته و ارتفاع بوته بود بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۴۳۱۳ کیلوگرم درهکتار درتاریخ کاشت اول ۱۰ شهریور و کمترین عملکرددانه در تاریخ کاشت چهارم ۱۰ مهر با میانگین ۲۳۸۳ کیلوگرم درهکتار بدست آمد. اثر متقابل تاریخ کاشت و محلول پاشی نیتروژن به غیر از تعداد دانهدر خورجین برسایر صفات اندازه گیری شده معنی دار بود.