سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کبری خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ترب
نوراله احمدی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدکاظم سوری –

چکیده:

عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه (Internal browning) یکی از عوامل مهم کاهش کیفیت گلابی آسیایی در مرحله پس از برداشت می باشد که به سبب اکسیده شدن ترکیبات فنلی توسط آنزیم پلی فنل اکسیداز رخ می دهد. این پژوهش طی سال ۱۳۸۹ روی ارقام زودرس ۷KS و ۱۰KS گلابی آسیایی به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی(میوه یا کل درخت) در مرحله قبل از برداشت با محلولهای حاوی عناصر کلسیم و بور روی قهوه ای شدن داخلی میوه در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گردید. اندازه گیری فعالیت پلی فنل اکسیداز در مرحله سه ماه پس از انبارداری نشان داد که محلول پاشی کلسیم و بور تاثیر معنی داری بر میزان آن، در طول دوره انبارداری داشته است. در میوه های شاهد بیشترین فعالیت پلی فنل اکسیداز پس از سه ماه انبارداری نسبت به سایر تیمارها دیده می شود که باعث اکسیده شدن بیشتر ترکیبات فنلی میوه در نمونه شاهد در طول دوره انبارداری گردیده و باعث کاهش زیاد میزان فنل کل میوه می گردد.