سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم حسنلویی – کارشناس ارشد زراعت
محسن شوکت فدایی – عضو هیئت علمی پیام نور مرکز تهران
فرهاد باغبانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بناب

چکیده:

عناصر ریزمغذی درافزایش تولید و ارتقای کیفیت آفتابگردان موثر بوده کهاز طریق محلول خاک و اندامهای هواییدر دسترس گیاه قرار میگیرد بهمنظور بررسی اثر محلول پاشی عناصرریزمغذی درمراحل مختلف رشد برروی عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید آلستار آفتابگردان ازمایشی در سال زراعی ۸۸ درایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بصورت فاکتوریل و برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد موارد مورد آزمون شامل عناصر ریزمغذی در پنج سطح شامل a0: عدم مصرف کود ریزمغذی یا شاهد a1: سولفات رویa2: سولفات منگنزa3: سولفات آهنa4: اسید بریک و زمان و مراحل محلول پاشی این عناصر درچهارسطح b1:مرحله ۸-۶ برگی b2:مرحله ۱۴-۱۲ برگی b3: مرحله ظهور غنچهb4: مراحل ۸-۶و۱۴-۱۲برگی بود هر تکرار شامل ۲۰ واحد آزمایشی به ابعاد ۴×۲/۵ متر با ۳ ردیف کاشت به فاصله ۷۵ سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف ۲۰ سانتی متر بود درانتهای فصل و پس از برداشت صفات وزن صد دانه وزن مغز دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که محلول پاشی سولفات منگنز منجر به یک افزایش معنی داری دروزن صد دانه وزن مغز دانه و عملکرد دانه می شود.