سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید سربندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی چنگیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، منگنز و روی بر اجزای عملکرد نخود دیم رقم آزاد آزمایشی در سال ۳۳۰۳ در مزرعه ای – زراعی ۹۰-۹۱ واقع در شهرستان فراهان استان مرکزی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفیدر چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل مصرف کود ریزمغذی در چهار سطح محلول پاشی آهن، روی، منگنز و آب)شاهد( و مراحل محلول پاشی در دو سطح یک و دو مرتبه محلول پاشی بود. نتایج نشان داد تغذیه نخود توسط عناصر ریز مغذیقطر دانه، دانه در نیام و نیام در ساقه اصلی را به شکل معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد از میان عناصر مورد استفاده کود روی)% بیشترین تاثیر را در بهبود صفات مذکور داشت و توانست قطر دانه ) ۲۲ %(، دانه در نیام ) ۲۲ %( و نیام در ساقه اصلی )بیش از ۲۲را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد بنابراین، می توان نتیجه گرفت استفاده از عناصر ریزمغذی نقش به سزایی در ارتقای عملکرد کیفی و کمی نخود دیم می شود