سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین غطاوی – کارشناس ارشد زراعت، دانش آموخته، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلام
غلامرضا معافپوریان – استادیار، هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
عبداله بحرانی – استاد یار، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، خوزستان

چکیده:

با توجه به کمبود آب آبیاری و لزوم صرفه جویی در منابع آب و از طرف دیگر نقش مثبت عناصری مانند روی در کاهش اثرات منفی تنش خشکی در گیاه ذرت، این تحقیق انجام گردید. این بررسی در استان فارس، شهرستان کوار بر روی ذرت رقم آبیاری ۱۲ روز =T آبیاری ۱۰ روز یکبار، ۳ =T آبیاری ۸ روز یکبار، ۲ =T ماکسیما انجام شد. سطوح مختلف دور آبیاری شامل ۱ یکبار =Z بدون محلول پاشی، ۱ =Z آبیاری ۱۴ روز یکبار، به عنوان فاکتور اصلی و تعداد دفعات محلول پاشی شامل ۰ =T یکبار، ۴ ۱۰ ، دوبار محلول پاشی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج این آزمایش نشان داد که دور آبیاری ۸ =Z محلول پاشی، ۲ و ۱۲ روز یکبار تفاوت معنی داری روی عملکرد نهایی دانه نداشت در حالیکه تیمار دور آبیاری ۱۴ روز یکبار کاهش معنی داری از نظر عملکرد نهایی نشان می داد. دوبار محلول پاشی روی در برخی از صفات اختلاف های معنی داری را ایجاد کرد. در تلفیق به میزان (T3Z دفعات محلول پاشی روی و دور آبیاری بهترین عملکرد نهایی از تیمار دوبار محلول پاشی و آبیاری ۱۲ روزه ( ۲ ۱۰ و ، ۹۴۳۸ تن در هکتار حاصل شد. می توان نتیجه گیری کرد که تفاوت قابل ملاحظه ای بین اعمال تنش در دور های آبیاری ۸ ۱۲ روز یکبار بر عملکرد گیاه ذرت قابل مشاهده نیست. در شرایطی که محلول پاشی سولفات روی و بخصوص دوبار محلول پاشی انجام گرفت گیاه روند بهتری از نظر عملکرد پیدا نموده و قادر به تحمل بخشی از نقصان حاصل از تنش خواهد بود، ۱۰ و ۱۲ ، بطوریکه در شرایط آبیاری ۱۴ روز یکبار و دو بار محلول پاشی روی گیاه ذرت توانسته خود را به شرایط آبیاری های ۸ روز یکبار در برخی صفات نزدیک کرده ودر واقع تحمل خود را در شرایط تنش خشکی بالا ببرد.