سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طلوع گرجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
بیژن کاوسی – دکترای علوم باغبانی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
عبدالصمد کلیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

باقلا یکی از مهمترین محصولات زمستانه با ارزش غذایی بالا در دنیا و ایران میباشد. به منظور ارزیابی اثر محلول پاشی کندکنندهی رشد گیاهی (سایکوسل یا CCC )، و سولفات روی بر میزان ارتفاع، عملکرد، درصد پروتئین و میزان روی در دانهی باقلای رقم برکت، آزمایشی به صورت فاکتوریل، که فاکتور اول شامل سطوح مختلف سایکوسل ( ۰، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ میلیگرم در لیتر) و فاکتور دوم شامل سولفات روی ( ۰، ۲ و ۴ در هزار)، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که کاربرد سایکوسل موجب کاهش ارتفاع و افزایش میزان عملکرد گردید، ولی تیمار سولفات روی میزان ارتفاع، عملکرد، میزان روی دانه و درصد پروتئین را به طور معنیداری افزایش داد. تیمار ۱۵۰۰ میلیگرم در لیتر سایکوسل دارای بیشترین اثر بر کاهش ارتفاع و افزایش میزان عملکرد و محتوای پروتئین در دانه بود. تیمار سایکوسل بر میزان روی موجود در دانه تاثیری نداشت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، کاربرد کندکنندهی رشد سایکوسل و سولفات روی به منظور بهبود عملکرد و کیفیت محصول باقلای رقم برکت قابل توصیه میباشند