سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم دلفانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی برادرا فیروزآبادی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن مکاریان – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر فرخی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کمبود عناصر ریز مغذی یک مشکل عمده برای عملکرد کیفیت گیاهان و سلامت انسان ها و حیوانات اهلی می باشد. آهن و منیزیم جزء عناصر ضروری برای فتوسنتز و فعال شد تعدادی از آنزیم ها بوده و همچنین در سنتز پروتئین ها و RNA دخالت دارند. با توجه به اهمیت عناصر آهن و منیزیم در فرآیند فتوسنتزی گیاه آزمایشی جهت ارزیابی تاثیر محلول پاشی این عناصر بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چشم بلبلی Vigna scinensis در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. آزمایک به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادقی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها مشتمل بر سه سطح آهن صفر، ۰/۲۵،۰/۵گرم در لیتر به عنوا فاکتور اول و محلول پاشی کود منیزیم در دو سطح صفر و غلظت ۱ درصد به عنوا فاکتور دوم بودند. محلول پاشی ۷۲ روز پس از کاشت صورت گرفت ۱۵۱ روز پس از کاشت صفات مورد نور مورد بررسی قرار گرفتند. اثر متقابل آهن و منیزیم بر کلیه صفات به جزء تعداد غلاف در بوته معنی دار بود. بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به ترکیب تیماری آهن ۰/۵ گرم در لیتر * منیزیم به میزان ۱۰/۳۷ دانه در غلاف نسأت به ترکیب تیماری عدم آهن * منیزیم به میزان ۳/۷۵ دانه در غلاف مشاهده گردید. بیشترین وز هزار دانه و عملکرد در ترکیب تیماری آهن ۰/۲۵ گرم در لیتر * منیزیم بدست آمد. با توجه به نقک آهن و منیزیم در کلروفیل و فتوسنتز استفاده از این دو عنصر باعث افزایک عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چشم بلبلی شد.