سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مصطفی لو – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه گلستان گرگان
حمیدرضا صادقی پور – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه گلستان گرگان
مجید عظیم محسنی – گروه آمار دانشکده علوم دانشگاه گلستان گرگان
احمد عبدل زاده – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه گلستان گرگان

چکیده:

دانه های بالغ گردو خواب فیزیولوژیک بوده که به وسیله استراتیفیکاسیون سرد شکسته می شود. این تیمار منجز به رویش دانه ها بیش از ۷۰% می شود. از آنجائیکه سیانید رویش دانه های را تحریک می کند، اثر محلول سیانید پتاسیم در تحریک رویش دانه گردو بررسی گردید. آزمایش در طرح کاملا تصادفی انجام شد و هر تیمار شامل ۷۲ دانه در سه تکرار ۲۴ تایی بود. دانه های گردوی آبنوشی شده(۲۴ ساعت) در معرض محلول سیانید پتاسیم به مدت ۴ و ۸ و ۱۲ و ۲۴ ساعت قرار گرفتند. و سپس در محیط شنی برای ۳۶ روز در ۲۷ درجه سانتیگراد میزان رویش آنها مطالعه شد. علاوه بر این میزان رویش دانه هایی که ۳۰ روز استراتیفه شده و دانه های شاهد غیر استراتیفه در دمای ۲۷ درجه سانتیگرا و با دانه های تیمار شده با محلول سیانید پتاسیم مقایسه گردید. اختلاف معنی دار چشمگیری در درصد (۰/۰۵>p) بین تیمار ۱۲ ساعت محلول سیانید پتاسیم (۷۸%) و تیمار دانه های استراتیفیه شده (۷۸%) با دانه های شاهد غیر استراتیفیه (۵۴%) مشاهده گردید. پارامترهای T50 و GBT بین دانه های تیمار شده با محلول سیانید پتاسیم با دانه های شاهد تفاوت قابل ملاحظه ای را نشان ندادند. در حالیکه افزایش معین دار چشمگیری بین دانه های استراتیقه شده و دانه های شاهد مشاهده گردید.