سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود قاسم نژاد – استادیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان
علی خلقی اشکلک – کارشناس گروه باغبانی دانشگاه گیلان
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان
سمیه گرایلو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

تاثیر تیمار دمایی و متیل جاسمونات بر میزان آنتوسیانین و برخی از خصوصیات کیفی میوه دو رقم پرتقال خونی ‘مورو ’ و ‘تاروکو’ بررسی گردید. میوه ها پس از برداشت با پیش تیمار دمایی ( ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳ روز) یا متیل جاسمونات ( ۱ و ۲ میلی مولار) تیمار شدند و سپس به مدت ۲ ماه در دمای ۷ درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۰ درصد انبار گردیدند. صفاتی چون غلظت آنتوسیانین، ترکیبات فنلی کل، ویتامین ث، pH ،TSS/TA ،TA ،TSS با فاصله هر ۲۰ روز یکبار در طول ۶۰ روز اندازه گیری شدند. میزان آنتوسیانین کل میوه در طی نگهداری میوه در انبار افزایش یافت و بیشتر تحت تاثیر تیمار دمایی قرار داشته تا متیل جاسمونات. هر چند، میوه هایی که در محلول یک میلی مولار متیل جاسمونات تیمار شدند نسبت به شاهد میزان آنتوسیانین بالاتری داشتند. پیش تیمار میوه ها با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد باعث کاهش TA و TSS و افزایش TSS/TA در طی انبارداری گردیده است. میزان فنل کل میوه هایی که تیمار دمایی دیدند در مقایسه با شاهد بالاتر بوده است. نتایج همچنین نشان داد که تیمار میوه های پرتقال خونی با ۱ میلی مولار متیل جاسمونات باعث القاء سنتز ترکیبات فنلی میوه گردید، اما در پایان انبارداری هیچ اختلاف معنی داری بین میوه های تیمار شده و شاهد دیده نشد. سایر صفات مورد بررسی در میوه های تیمار شده با متیل جاسمونات و شاهد اختلاف معنی داری را نشان ندادند.