سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فرید شکاری – استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنج
محمدرضا عظیمی – استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنج
اسماعیل زنگانی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر متیل جاسمونات و تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گل بابونه آلمانی، آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با استفاده از فاکتورهای محلول پاشی با متیل جاسمونات شامل صفر(بدون افشانه با متیل جاسمونات یا تیمار شاهد)، ۷۵، ۱۵۰، ۲۲۵ و Mµ۳۰۰ و شوری۱/۲(بدون اضافه کردن نمک)، ۶، ۱۰ و dS/m14در یک طرح گلخانه‌ای با سه تکرار انجام گردید. عمل افشانه کردن در سه مرحله ۱) سه الی چهاربرگی ۲) درمرحله ساقه روی ۳) در مرحله ظهورگل آذین، انجام گردید. نتایج نشان داد که اسپری متیل جاسمونات و اعمال شوری تاثیر معنی داری بر روی تمام صفات داشته است. بیشترین سرعت فتوسنتزی، مقدار کلروفیل a,b و کلروفیل کل و وزن خشک گل مربوط به گیاهان اسپری شده با غلظت ۷۵ میکرومولار متیل جاسمونات بود که تمام صفات عنوان شده در سطح شوری dS/m6 حداکثر بود. طبق نتایج این آزمایش، استفاده از تنظیم کننده ی رشد متیل جاسمونات منجر به کاهش اثرات سوء تنش شوری گردید. به این مفهوم که استفاده از متیل جاسمونات در شوری، علاوه بر افزایش میزان قندمحلول، منجر به حفظ محتوای نسبی آب گردید. در هر تیماری که میزان محتوای نسبی آب آن کمتر بود، میزان فتوسنتز، کلروفیل و وزن خشک گل آن نیز کمتر ارزیابی گردید.