سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین دیلمی معزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

سیب زمینی(Solanum tuberosum از جمله مهمترین محصولاتی است که قسمت عمده ای از نیازهای غذاییبشر را تأمین می کند. جهت بررسی تاثیر هورمون های متیل جاسموناتMJA)و اسید سالیسیلیکSA) بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی کلون های حاصل از کشت بافت برای تولید مینی تیوبر رقم آگریا، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ درقالب فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به اجرا شد. فاکتور های آزمایشی: ۴ سطح هورمونMJA صفر، ۲ و۶و ۱۰ppm و ۴ سطح SA صفر، ۰/۲ و ۰/۶ و ۱ Mm بودند تجزیه واریانس داده ها نشان داد MJA بر صفت تعداد غده در بوته در سطح احتمال ۱% و عملکرد هر بوته در سطح احتمال ۵% تاثیر معنی داری داشت.