سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی مولایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید فشاری – دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز
علی دهقانی – دانشجوی دکتری اقتصاد صنعتی دانشگاه تبریز
نیر قمری – کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تاثیر سهم بازار هزینه هایتحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات برسوداوری صنایع نساجی پوشاک و چرم ایران طی سالهای ۸۶-۷۴ می باشد برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا برای تبیین ارتباط این متغیرها با سوداوری صنایع مورد بررسی استفاده شده است نتایج تخمین مدل حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سهم بازار هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات برسوداوری این صنایع بوده و تاثیر هزینه های تبلیغات برسوداوری صنایع مورد بررسی نسبت به سایر متغیرهای توضیحی مدل بیشتر می باشد.