سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا قلعه خانی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفته آب و فاضلاب، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیم
علی اکبر زینتی زاده –

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی شدت تولید ترکیبات سولفیدی از محتویات سوولفور ی فاضلاب شو ری در یکی ازخطوط انتقال فاضلاب ش ر کرمانشاه در سال ۱۸۳۱ انجام شد. به این منظور غلظت COD ، سولفات، سوولفیتو سولفید موجود در فاضلاب مزبور، در شرایط مختلف از نظر دما، زمان مانود و سرعت چرخشو ی موورد اندازه گیری قرار گرفتند. مطالعه سینتیکی سازوکار تولید گونه های سولفیدی مختلف از طریق مونیتورینگ غلظتآن ا در شرایط مختلف صورت گرفت. غلظت گونه های سولفیدی به خوبی مدلسازی شده و مدل به دست آمده تطابق خوبی با نتایج داشت ) ۱۱ R2 > (. محاسبات آماری گویای آن بود که مدل حاصل به شکل معنی داری و با درصد احتمال بالایی ) ۰۰۰۰ P value < ( برای آزمایشات مناسب بوده است. کندترین مرحله به عنوان مرحله تبدیل سولفات به سولفیت با ثابت سرعت بین h-1 0/0000 تا h-1 0/0111 مدل سازی شد . در حالیکه ثابت سرعت برای مراحل بعد یعنی تبدیل سولفیت به سولفید بین h-1 0/0500 تا h-1 0/8353 به دست آمد