سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین معدنی پور – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه عل
نسیم نایب پاشایی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه ع
منصور سلطانیه – دانشیار- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فولادهای حاوی آلومینیوم نتایج نیتروژندهی قابل قبولی را ارائه میدهند. در این پژوهش اثر تغییرات دما و زمان نیتروژندهی پلاسمایی بر ریز ساختار، فازهای تشکیل شده و سختی فولاد ساده کربنی آلومینایز شده از طریق فرآیندهای سمانتاسیون پودری بررسی شده است. ابتدا نمونه ها در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲ ساعت آلومینایز شده و سپس در دماهای ۵۰۰ ۵۵۰ و ۶۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲/۵تا ۱۰ ساعت نیتروژن دهی پلاسمایی شدند. فازهای تشکیل شده در سطح توسط پراش اشعه ایکس XRD)شناسایی شدند. سطح پوشش و سطح مقطع نمونه ها پس از آماده سازی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مورد بررسی و آنالیز عنصری قرار گرفتند. همچنین تغییرات ریزسختی از سطح به عمق نمونه ها اندازهگیری شد. نتایج نشان میدهند نیتروژن دهی پلاسمایی نمونه آلومینایز شده موجب تشکیل فازهای نیتریدی آلومینیوم و آهن در سطح م یگردد، نفوذ نیتروژن موجب تشکیل نیتریدهای آهن و آلومینیوم در مرزهای دانه منطقه آلومیناید نیز م یگردد. همچنین مشاهده گردید سطح پوشش دارای مرزهای دانه م یباشد که نیتروژن عمدتاً از این مرزها به عمق نفوذ م یکند. افزایش دما و زمان نیتروژندهی پلاسمایی منجر به افزایش عمق و میزان سختی از سطح به عمق می شود.