سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسلام راهروزرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدعلی آماده – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق اتصال فولاد میان کربن(CK 45به روش جوشکاری مقاومتی سربه سر فشاری مورد بررسی قرار گرفت.در این روش جوشکاری، فشار و حرارت به صورت همزمان به قطعات اعمال می شود تا اتصال به طور کامل برقرار گردد.لذا مهمترین متغیرهای موثر در این روش جوشکاری توان یا حرارت ورودی جوشکاری و فشار جوشکاری می باشند. دراین تحقیق تاثیر این دو متغیر بر ساختار متالورژیکی و استحکام شکست فولاد میان کربنCK45مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که با افزایش توان جوشکاری اندازه میانگین دانه ها در ناحیه جوش و ناحیه متاثر ازحرارتافزایش می یابد. همچنین با افزایش توان جوش در فشار ثابت، استحکام شکست نیز تا توان ۴۲۰۰V.A افزایش و سپس با افزایش بیشتر توان کاهش می یابد. با افزایش فشار در توان ثابت، اندازه میانگین دانه ها در ناحیه متاثر از حرارت افزایش یافته ولی در ناحیه جوش کاهش می یابد. استحکام شکست تا فشار۱/۳۲MPa افزایش می یابد، اما در توان های بالا افزایش فشار استحکام را کاهش می دهد.