سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد فریادی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد، ۲- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سعید خلج زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدباقر صیادنژاد – کارشناس ارشد مرکزاصلاح نژاد دام کشور

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اثرتغییرات فصل زایش در تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین در اولین دوره شیردهی گاوهای شیری هلشتاین ایران است. اطلاعات دوره اول شیردهی ۳۲۸۲۸ و ۲۴۰۳۹ گاو شیری شکم اول از ۶۸۵ گله برای ارزیابی صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین در سال ۱۳۸۷ مورد استفاده قرار گرفت. میانگین تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین به ترتیب ۱۳۷۵ ± ۸۶۲۳ کیلو گرم، ۴۲۵ / ۰± ۲۶۶ / ۳ و ۲۱۵ / ۰ ± ۰۹۹ / ۳ درصد بود. ضریب تغییرات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین به ترتیب ۱۵/۹۴ ، ۱۳/۰۲ و ۹۵ / ۶ درصد بود و این نشان دهنده پایین تر بودن تغییرات درصد پروتئین از تولید شیر و درصد چربی است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر گله و فصل زایش برای همه صفات معنی داراست ( ۰۰۱ / P<0 ). نتایج این مطالعه نشان می دهد که حیواناتی که زایش آنها بین ماه های شهریور تا اسفند (پاییز و زمستان) می باشد تولید شیر بیشتری نسبت به میانگین جمعیت داشته و بالاترین و پایین ترین تولید شیر در حیواناتی رخ داده است که زایش آنها در ماههای آبان و اردیبهشت بود. همچنین گاوهایی که در فصل زمستان و پائیز زایش نموده اند به ترتیب درصد چربی و درصد پروتئین کمتری نسبت به میانگین جمعیت داشتند