سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسین جباری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
مهرزاد گلستانی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات سهام و عوامل مؤثر برآن از موضوع های بحث انگیز درپژوهشهای مالی است. در این میان سرمایه گذاران نهادی یکی از گروههای اصلی فعال در بازار هستندکه م یتوانند از طریق انجام معاملات عمده تأثیرات بسیاری بر جهت حرکت بازار داشته باشند. بر همینمبنا، مطالعه در خصوص نقش سرمایه گذاران نهادی در نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات سهام ازاهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر به دنبال یافتن شواهدی در خصوص رابطه بین سرمایه گذاران نهادی در نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات سهام است. ۵۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های مالی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ به عنوان نمونه انتخاب گردی دند. برای آزمون این رابطه، از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است.با توجه به نتایج آزمون ها، شواهدی دالبر این که بین حضور سرمایه گذاران نهادی با نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات سهام رابطه و همبستگی معناداری وجود داشته باشد، یافت نگردید