سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل رفیعی پور – دانشجوی ارشد کنترل ومبارزه با علف هرز دانشگاه آزاد امیر کبیر واحد اراک

چکیده:

دو آزمایش صورت گرفته ، در آزمایش اول ، تجزیه ساقه وتیور و مواد منتشر شده در طی فرایند آزمایش اندازه گیری شد .در آزمایش دوم تاثیر مالچ ساقه وتیور بر عملکرد ترکیب ذرت فوق العاده شیرین در فصل خشک و مرطوب مورد برسی قرار گرفت .نتایج حاصل از مطالعه تجزیه که طی ۰۹ روز نشان داد که بیش از ۰۹ % از ساقه وتیورمدفون شده اما کمتر ۰۹ % درصد از همان مواد باقی مانده در روی سطح خاک تجزیه شد . همچنین مشخص شد که یک تن از وتیور خشک شده ساقه وتیور در عمق ۰۹ سانتی متری )کمپوست ( باعث اقزایش نیتروژن معدنی )آلی( فسفر در دسترس و پتاسیم قابل استخراج به ترتیب ۴٫۴, ۲٫۲ و ۲۰٫۵ کیلوگرم در حالی که مالچ ساقه خشک وتیور باقی مانده روی سطح خاک به ترتیب نیتروژن آلی ۹۸۰- و فسفر فاابل دسترس ۹۸٫۰ و پتاسیم قابل استخراج ۷٫۲۰ کیلوگرم منتشر می کند