سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عارف خیرجوساربانلار – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
حجت اسفرم مشگین شهر –
میرعلی سدمعصومی –
لیلا پورعباس خیاوی –

چکیده:

کاربرد مواد شیمایی درکشاورزی برای متوقف ساختن رشد گیاه از جمله پنبه به همراسرزنی درجهت حذف فعالیت غالبیت انتهایی درگیاه به جای افزایش رشد رویشی در راستای اقدام به افزایش رشد زایشی و درنتیجه باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گردد طرح تحقیقی در منطقه مغان با ارقام پنبه به عنوان فاکتور اول شامل شیرپان – ورامین – اولتان و مهر و فاکتور دوم شامل تیمار سرزنی در ۳۰ روز بعد از گلدهی هورمون پاشی پیکس ۳۰ و ۱۵ روز بعد از گلدهی به همراه شاهد اجرا شد این تحقیق بصورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار صورت گرفت نتایج بدست آمده در بررسی صفت ارتفاع بوته برروی ارقام و تیمارها و اثر متقابل بین این دو فاکتور اختلاف معنی دار مشاهده شد مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که رقم ورامین ×هورمون پاشی پیکس در ۳۰ روز بعد از گلدهی با کاهش میانگین ارتفاع ۷۰cm نسبت به سایر ترکیب تیمایر ها برتری داشت صفات عملکرد وش و عملکرد دانه با توجه به نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری نشان نمیدهند و دربررسی عملکرد صفت بیست غوزه ترکیب تیماری رقم ورامین ×پیکس ۱۵ روز بعد از گلدهی با میانگین ۱۳۸ گرم بیشترین عملکردر ا داشته است