سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا یوسفی – محقق ایستگاه تحقیقات زیتون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
مرتضی الماسی – استاد گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اصغر زینانلو – عضو هیئت علمی بخش تقیقات باغبانی مرکز تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رضا مقدسی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

کندن میوه از درخت زیتون ، یکی از بزرگترین مشکلات تولید زیتون روغنی و کنسروی است. تولید اقتصادی و با کیفیت زیتون ، بستگی به روش و زمان مناسب برداشت دارد. برای تعیین زمان مناسب برداشت زیتون رقم زرد، تحقیقی در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم در استان زنجان، در سال ۱۳۸۷ انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور ماده ریزش دهنده اتفون در سه سطح (C1=0 و C2=2000 و C3=4000 قسمت در میلیون) و روش برداشت در سه سطح (b1=برداشت با شانه های نیوماتیکی، b2= برداشت با تکاننده شاخه و b3= برداشت با دست) با سه بار تکرار اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اتفون تاثیر معنی داری بر کاهش نیروی مورد نیاز برای جدا کردن میوه از دم آن داشت. زمان مناسب برداشت زیتون رقم زرد، اواسط آبان ماه تعیین گردید. برداشت با شانه های نیوماتیکی دارای بیشترین مقدار ریزش برگ در مقایسه با د. روش برداشت دیگر بود. استفاده از اتفون به میزان ۴۰۰۰ قسمت د رمیلیون، دارای بیشترین مقدار ریزش برگ، نسبت به دو مقدار دیگر اتفون بود.