سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین مظفری – دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی گیاهی بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهن
زهرا اسرار – دانشیار بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرخنده رضانژاد – دانشیار بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام پورسعیدی – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحقیق انجام شده، تاثیر دو لیگاند کلسیم و -L هیستیدین بر شاخصهای رشد سه رقم گوجهفرنگی (شامل ۳ ،Cal-jN EarlyUrbanaY وPetoearlyCH ) تحت تیمارهای نیکل، در محیط هیدروپونیک مطالعه گردید. تیمارها حاوی ۳۰۰ میکرومولار کلریدکلسیم، ۳۰۰ میکرومولار هیستیدین و ۱۵۰ و ۳۰۰ میکرومولار سولفاتنیکل II بودند. پارامترهای رشد شامل رشد طولی و وزن تر در ریشه و ساقه، محتوای نسبی آب برگ RWC و درصد نشت یونی برگ بودند. نتایج نشان داد که تیمار ۳۰۰ میکرومولار نیکل موجب کاهش رشد طولی ساقه در هر سه رقم گردید و کاربرد لیگاندها بطور جداگانه و توام با نیکل، موجب بهبود این شاخص گردید. کاربرد توام دو لیگاند موجب بهبود در برخی از پارامترها نشده و یا اینکه تاثیر توام نسبت به تاثیر جداگانه هر یک از لیگاندها، جهت افزایش رشد ارقام تحت تیمار کمتر می باشد. در رقم ارلی اوربانا تاثیر لیگاندها بویژه کلسیم بر کاهش میزان نشت یونی کاملا مشهود بود. در دو رقم کال جی ان ۳ و ارلی اوربانا، لیگاندها موجب بهبود آب نسبی بافت برگ تحت تیمارهای و ۳۰۰ میکرومولار نیکل شدهاند. حتی کاربرد توام لیگاندها نیز باعث افزایش معنی دار محتوای نسبی آب بافت در سطح ۵ درصد شده است.