سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و
مرتضی صادقی – استادیارگروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ویژگیهای کششی چرخ وسیله، به مقدار زیادی وابسته به اثر متقابل بین چرخ و زمین میباشد. مقدار مصرف سوخت نیز یکی از پارامترهای موثر در عملکرد تراکتور میباشد و از روشهای کاهش مصرف سوخت، افزایش بازدهزمینگیرایی تراکتور و یکی از روشهای افزایش بازده زمینگیرایی، به کارگیری لاستیک با آج مناسب برای چرخ محرک، متناسب با خاک زراعی میباشد. در این تحقیق تاثیر آجهای خمیده و مستقیم در لاستیک چرخهای محرک بر میزان لغزش چرخ محرک و مصرف سوخت ویژه تراکتور ITM299 بر میزان لغزش چرخ محرک و مصرف سوخت ویژه تراکتورمورد بررسی قرار گرفت. آزمونها به صورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب بلوکهای کاملا تصادفی با سه تکرار در سه سطح دنده و با دو نوع لاستیک آ – ج خمیده و آجمستقیم با اندازه ۱۸/۴۳۰و در دو سطح خاک با بافت لومی شنی و لومی رسی واقع در یک مزرعه تحقیقاتی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد با به کارگیری لاستیک آجخمیده به جای لاستیک آجمستقیم، در بار کششی یکسان، میانگین لغزش و مصرف سوخت ویژه به صورت معنیدار در سطح احتمال ۱% کاهش یافت. در اجرای عملیات، بر روی خاک لومی شنی، میانگین مصرف سوخت ویژه لاستیک آجخمیده، با اختلاف معنیدار، کمتر از میانگین مصرف سوخت ویژه لاستیک آجمستقیم گردید درحالیکه بر روی خاک لومی رسی، مصرف سوخت ویژه دو نوع لاستیک، اختلاف معنیداری نداشت. مطابق نتایج آماری، بهترین نتایج با لاستیکهای آجخمیده و بر روی خاک با بافت لومی شنی به دست آمد.