سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شمیم سپاسی – کارشناس ارشد زراعت
محمدجواد ثقه الاسلامی – دکتری اکولوژی گیاهی

چکیده:

تنش خشکی یکی ازمهمترین مشکلات تولید گیاهان زراعی درمناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد غلات گسترده ترین گیاهان زراعی کشت شدهدرجهان می باشد به منظور بررسی تاثیر قطع آب برعملکرد و اجزای عملکرد گونه های گندم رقم پیشتاز و تریتیکاله رقم ژوانیلو ۹۲ آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارهای آبیاری با چهارسطح بدون قطع آب ، قطع از زمان ساقه رفتن تا زمان برداشت ، قطع از مرحله غلاف رفتن تا زمان برداشت ، قطع از مرحله شیری شدن دانه تا زمان برداشت به عنوان کرت اصلی و دوگونه گندم رقم پیشتاز و تریتیکاله رقم ژوانیلو ۹۲ به عنوان کرت فرعی درنظر گرفته شد نتای این بررسی نشان داد که تنش خشکی اعمال شده درمراحل مختلف رشد عملکرد دانه تعدادسنبله درمترمربع تعداددانه درسنبله وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت را بصورت معنی داری کاهش داد.