سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مردانی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن بیات – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
شیرزاد سوره – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی توان ذرت در پاکسازی فلزات سنگین از خاک و تأثیر سطوح مختلف فلزات سنگین و تشدید کننده های جذب بر رشد و نمو و غلظت فلزات در گیاه ذرت یک آزمایش در گلخانهی بخش خاکشناسی دانشگاه زنجان در اردیبهشت ماه سال هشتاد و هفت انجام شد. در یک آزمایش فاکتوریل و در طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در هر تیمار، چهار سطح اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ( EDTA ) و هفت سطح روی (صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۳۰۰،۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم روی در کیلوگرم خاک) به گلدانها اضافه شد. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر سطوح مختلف روی و نوع و مقدار افزودنی بر غلظت روی، وزن تر و خشک و غلظت سایر عناصر در گیاه معنی دار ( ۰۱ / P<0 ) است. با افزایش سطح روی در خاک، غلظت روی در اندامهای هوایی و ریشه گیاه ذرت افزایش ولی وزن تر و خشک گیاه کاهش یافت. کاربرد افزودنی EDTA باعث افزایش غلظت روی در اندامهای هوایی و ریشه گیاه ذرت شد ولی وزن این قسمت ها را کاهش داد. غلظت آهن، مس، منگنز اندامهای هوایی با کاربرد EDTA و روی کاهش یافت.