سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی ضرابپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،
علی ایمانی – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر
سعید پیری – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر

چکیده:

بادام یکی از میوه های مهم خشکباری می باشد. اغلب ارقام آن برای تشکیل میوه نیاز به گرده افشانی موفق و به دنبال آن تلقیح مادگی گل دارند. با توجه به دوره کوتاه گرده افشانی موثر و شرایط نامساعد محیطی مانند دمای پایین اول فصل، وجودگرده زنده و با قوه نامیه وقابلیت جوانه زنی خوب ضروری است. در برنامه های اصلاحی لذا آزمون قوه نامیه دانه گرده واطلاع ازکیفیت دانه گرده آن به منظورانتخاب ارقام گرده زا ویژه ای برخوردار است.. از طرفی برخی از بیماری های قارچی بادام،پوسیدگی گل) (blossom blight) که گل های باز را مورد تهاجم قرار می دهند درتیمار سالیانه با قارچ کش ها درست قبل یا در حین و یا بلافاصله به دنبال گل دهی کنترل می شوند. لذا آزمون قوه نامیه دانه گرده و اطلاع ازکیفیت آن به دنبال سم پاشی با قارچ کش ها ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا، آزمایشی برای تاثیر ۸ نوع سموم مختلف قارچ کش بر جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده بادام رقم شاهرود ۱۲ در شرایط درون شیشه ای (in –vitro) در حهت بهینه سازی مصرف سموم قارچ کش با توجه به اثرات بد سموم بر سلامتی وبهداشت محیط درمحیط کشت دانه گرده هلو در قالب طرح آماری کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. نتایج آمایش نشان داد که تفاوت معنی داری بین سموم مختلف وجود دارد. به طوری که بیشترین جوانه زنی در محیط کشت شاهد(فاقد هر نوع سم) و سومی ایت ( ۱در صد)بوده وکمترین جوانه زنی در محیط کشت حاوی سموم قارچ کش های بیم( ۲در صد)، دینوکاپ( ۲در هزار)(بوده است.