سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سپیده خراسانی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین پژوهش اثر تیمارهای گرمادرمانی ۳ روز در دمای ۳۶ درجه سلسیوس قارچ کش بیفنیل غوطه وری درمحلول ۴ درصدی بی فنیل به مدت ۲ دقیقه پوشش پلی اتیلن و ترکیب این تیمارها برکیفیت و عمر انباری میوه نارنگی رقم کینو منطقه جیرفت مورد مطالعه قرار گرفت نمونه ها در دو شرایط محیط انبار ساده و سردخانه برای مدت ۳ ماه نگهداری شدند. میزان کل مواد جامد محلول درآب میوه TSS اسید قابل تیتر TA و نسبت TSS/TA سفتی بافت رنگ گوشت میوه ها درتمام تیمارها پس از ۶۰ روز و ۹۰ روز بلافاصله پس از خارج نمودن میوه ها از سردخانه و انبار ساده اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که درانبار ساده پس از ۶۰ روز بهترین تیمار قارچ کش و پوشش پلی اتیلن می باشد درحالیکه در صفت TSS/TA مهمترین ترکیب تیماری نگهداری در سردخانه به مدت ۹۰ روز درصورت داشتن فقط پوشش پلی اتیلن بهترین نتیجه را میدهد برای رنگ میوه ها سردخانه به مدت زمان ۶۰ روز برای تیمرا گرمادرمانی توام با پوشش پلی اتیلن بالاترین کیفیت رنگ را ایجاد می کند.